Số xe:  Số S/N:  Số Com_ID: 
Số SIM XBX:  Ngày cài đặt:  Ngày gia hạn: 
Ngày hết hạn:  Loại DV:  Loại xe: 
DM Nhiên liệu chạy:  DM Nhiên liệu dừng:  Nạp mới nhiên liệu trong kỳ: 
Định mức ngoài:  Tên doanh nghiệp:  Sở GTVT: 
Loại hình:  Tải trọng:  Sức chứa: 
Ngày nạp nhiên liệu:  Nhiên liệu hiện tại:  Chỉ số Km nạp nhiên liệu: 
Định mức BD 1:  Định mức BD 2:  Định mức BD 3: 
Định mức BD 4:  Định mức BD 5:  Định mức BD 6: 
KM BD 1 kỳ trước:  KM BD 2 kỳ trước:  KM BD 3 kỳ trước: 
KM BD 4 kỳ trước:  KM BD 5 kỳ trước:  KM BD 6 kỳ trước: 
Thời gian BD 1:  Thời gian BD 2:  Thời gian BD 3: 
Thời gian BD 4:  Thời gian BD 5:  Thời gian BD 6: 
  Hạn kiểm định:  Hạn bảo hiểm: 
Thời gian sử dụng xe:  : Hạn hợp đồng:  Hạn lưu hành: 
    Nhóm xe: